செவ்வாய், 30 அக்டோபர், 2012

6. அறிதல் முயற்சி (பிரம்மம்)

கவிதை - 19

அறிதல் முயற்சி (பிரம்மம்)*     இரண்டற்ற ஒன்றாக
       ஒன்றல்ல இரண்டாக
       அவை மறுத்து மூன்றாக
       எதுவென்று அறியாத உண்மை நோக்கியப் பயணம்
       முடிவற்ற கருத்துக்களால் சூழப்பட்டுள்ளது,

*     உருவானதா ?
       உருவாக்கப்பட்டதா ?
       கேள்விகளின் தொடர் மோதல்
       விடையற்ற விடைகளினால்
       சிக்கலின் நுனி தொலைத்து அலைகிறது,

*     ஐந்து பூதங்கள்
       எட்டு திசைகள்
       முக்காலங்கள்
       அறிந்த சில கிரகங்களோடு சூரியன் நிலவு
       இவையெல்லாம் அறியப்படாத உண்மையின் பகுதியா? முழுமையா ?

*     தெரியாத இரகசியங்கள் தேடி
       காலம் தோறும் சிந்தித்தலின் உச்சம் பகிர்ந்தவை
       அடுத்தக் கட்ட சிந்தனையின் ஆரம்பப் புள்ளியோ ?
       ஏன் 
       எளிமையான வாக்கியங்களைப் புரிதலில் குழப்பம்
       மிகை அறிவின் விளக்க கடுமையினாலா ?

*     அகம் சுருக்கி உள் ஆழ்ந்து பெரிதினைத் தேட
       அது பெரிதல்ல சிறிதல்ல
       எதைக் கொண்டு அளவிட ?
       அறிவு விரித்து வெளி அகன்று மையம் தேட
       அது அருகில்லை தொலைவில்லை
       எவ்வாறு தூரம் சொல்ல ?

 *    தொடரும் சிந்தனைகளின் வேர் எது ?
       வேர் தேடி அலையும் நீர் எது ?
       மண் பிளந்து மேல் எழும் தாவர ஆசைகள்
       வெண்கதிர் வேண்டி நிற்கும் இயல்பு ..............!!
- பகு,